Hopp til innholdet

Satsningsområder

Brobygging- integrering og inkludering:

Vi anser integrering og inkludering som en grunnmur for deltakelse i samfunnet. Unge Minoriteter har stort fokus på dialog med foresatte som er nøkkelen for inkludering av flerkulturelle i Norge. Gjennom god kommunikasjon, nedbygging av språkbarriere og aktiviteter bidrar vi aktivt til å gi barn og unge en mulighet til å lykkes i det norske samfunnet.

Unge minoriteter jobber med forenkling og tilgjengeliggjøring av vesentlig informasjon fra kommunale, regionale og nasjonale instanser. Dette ved bruk av oversetting, digitale og fysiske seminar samt bruk av sosiale medier som Platform.
Det er et mål at Norge inkluderer flere med innvandrerbakgrunn i arbeidsliv, utdanning og andre aktiviteter i årene som kommer. UM gir sitt bidrag slik at alle har samme forutsetning til å lykkes gjennom målrettede tiltak.

Bildet er fra tidligere arrangement

Forebyggende innsats for barn og unge- Mobbing, vold,
Kriminalitet, skolefrafall, utenforskap:

Barn og unge med innvandrerbakgrunn kan være sårbare i forebyggingsarbeidet knyttet til kriminelle miljøer. Unge Minoriteter har god kompetanse på nettopp dette og arbeider med å tilrettelegge for ungdommer gjennom tidlig innsats. Dette
er en utfordrende problemstilling for norske institusjoner og instanser som jobber med barn og ungdom. Vi understreker at vår organisasjon ikke er egnet til å jobbe målrettet mot kriminelle miljøer, men at vår kunnskap, erfaring med ungdom og tilstedeværelse i utsatte miljøer kan hjelpe oss til å nå ut til ungdom som er i en vanskelig fase av deres liv og samtidig forebygge andre til å havne i slike miljøer.

Vi tar i bruk ulike metoder og tilnærminger, men vi følger FNs barnekonvensjon i vår innsats rettet mot ungdom. Vi mener at dette bør ligge til grunn i alt arbeid med barn og unge slik at dette kommer fram i alle forhold og saker som berører ungdom.

Kurs og kompetanse-
Kariereveiledning:
Tiltak mot skolefrafall

I tiden framover vil ha fokus på kurs og kompetansehevings programmer som kan løfte kunnskapsnivået til individer som benytter seg av våre tilbud. Kursene vi tilbyr vil ofte variere etter behovet som eksisterer til enhver tid. Disse vil ofte være rettet
mot innvandrer ungdom og voksne som ofte er positive til å tilegne seg nødvendinge kunnskap som er viktig for å bo i Norge.

Fokuset her er rettet mot ungdommer som går på ungdomsskole og videregående. Vi vil jobbe for å forebygge skolefrafall og utenforskap blant norske ungdom med
innvandrerbakgrunn. Skolefrafall er en utfordring som har hatt en økende tendens i den siste tiden. Andel ungdom i Norge som falle fra den videregående skolen er høy. Fraværet blir i økende grad beskrevet som et folkehelseproblem. Dermed har vi lyst
å hjelpe ungdom med å bistå med veiledning og rådgivning slik at de får motivasjon til å fullføre skolen.

Tema og-dialog dagen 7 nov 2020 (Stavanger Scandic Hotel)